Page 2 - Nahuat_13_ESP
P. 2

Editorial


          Índice                          Palabras al viento


    • Editorial ..........................................................2 “La memoria es la llave para la reconstrucción
    • Palabras al viento .......................................2  de una sociedad sana y el desarrollo de una
    • En reconocimiento.....................................3    cultura de paz,solidaridad y tolerancia”.
    • Actualidad ....................................................3
    • La Barcelona salvadoreña ........................4      PAULA HEREDIA (San Salvador, 1957) cineasta de
    • Amparo y Mercedes ..................................8     reconocido prestigio internacional, directora y
                                     editora de documentales, impulsora del Festival
    • Descubriendo El Salvador ...................10        Internacional de Cine de Suchitoto (FICS) y de la
    • Jornadas ....................................................11 Fundación Casa Clementina.
    • Entrevista ....................................................12    No a la guerra a Ucraïna: Les vostres guerres, les


    nostres morts    Huacal s’adhereix al Manifest “No a la  nostra solidaritat cap a totes les víctimes  és casa vostra! El nostre suport també
    guerra a Ucraïna: Les vostres guerres,  d’aquesta guerra i sumar-nos, així, al crit  és per a totes les persones valentes que
    les nostres morts”.         de desenes de capitals europees.  es manifesten als carrers de Moscou i
                                        a altres ciutats de Rússia per protestar
    Ens toca tornar a dir ‘No a la guerra’.  La nostra solidaritat és amb la ciutadania  contra les accions del seu govern,
    L’actual agressió militar del govern  d’Ucraïna i amb les víctimes d’aquesta i  malgrat la repressió. Ja són milers de
    rus contra la població ucraïnesa, fruït  de totes les altres guerres actives arreu.  persones detingudes en pocs dies.
    de la tensió acumulada des de fa vuit  És amb les persones que han hagut
    anys, impacta en la vida de desenes  d’abandonar casa seva i als seus éssers  Però més enllà de les mostres de
    de milions de persones i empeny al  estimats i buscar refugi en altres països.  solidaritat i les declaracions de
    conjunt de la humanitat cap al desastre.  Segons l’ACNUR, fins a cinc milions de  condemna, cal passar a l’acció per aturar
    Davant d’aquesta agressió, les entitats,  persones poden veure’s obligades a  la violència. Estem davant de la pitjor
    moviments socials, partits i sindicats  marxar de casa seva. Per elles i per tantes  crisi ecosocial de la història, i les guerres
    que impulsem aquest manifest som   altres en cerca de refugi arreu del món,  agreugen aquesta situació perquè
    aquí, primer de tot, per a rebutjar  sense distinció d’origen, defensarem la  generen destrucció i més contaminació,
    aquesta agressió i per a mostrar la  seva protecció i seguretat: casa nostra,  fets incompatibles amb la vida. Llegir +

                       Rosa Sánchez Girona, directora.  Más información y colaboraciones:

                       Han colaborado en este número: la  Información y Consejo de Redacción:
                       Asociación Internacional Pro Memoria  revistanahuat@huacalong.cat
                       Histórica, Reconciliación y Cultura
                       de Paz en El Salvador, el Museo de la  Publicidad y anuncios :
                       Palabra y la Imagen (MUPI), Eduard  publicitat@huacalong.cat
                       Balsebre, Josep Callís, Carlos Cañas
                       Dinarte, Cynthia de Cortez, Carlos  Datos de contacto:
                       Henriquez Consalvi, Roc Pons, Dina  c. Cuba, 2 08030 Barcelona (España)
    Náhuat. Revista de solidaridad    Rodríguez, Tania Primavera, Fina Rubio,  web: www.huacalong.cat
    con El Salvador es la revista de   Xavier Ruiz y Robert Soro.     blog: https://www.huacalong.cat/
    Huacal, ong de solidaridad con                     revista-nahuat/
    El Salvador             Queremos agradecer especialmente las  teléfono: +34 636971660
                       imágenes a Jorge Franganillo CCA2.0G  @huacal_ong
    Número 13              (portada) al MUPI (págs 3, 5, 8 y 10),
    Marzo 2022              Giovanni Palazzo, (pág. 10) y a Cynthia  Huacal no se hace responsable de las
    Publicación gratuita.        de Cortez, (pág. 12).       opiniones expresadas en los artículos
    Edición en catalán y español                      firmados.


  2  Nahuat
   1   2   3   4   5   6   7