Page 9 - NAHUAT_10_CAT
P. 9

Sabies que...

    Carlos Escobar Mejía,        La Casa de la Cultura        El primer president llatí
    salvadorenc de 57 anys        El Salvador a Washington      d’EUA serà salvadorenc

    va ser la primera víctima del COVID-19  està dedicada a promoure les arts,  segons prediu “Les Aventures del Cipitío”,
    en un centre de detenció migratori dels  cultura i èxits dels salvadorencs i  el nou llibre il·lustrat-i bilingüe- de
    Estats Units, a Otay Mesa en California,  salvadorencs nord-americans i donar  l’escriptor salvadorenc Randy Jurat Ertll i
    un centre amb historial de negligència  a conèixer la cultura salvadorenca  el dibuixant Billy Burgos
    mèdica i amb sobrepoblació: “una   als Estats Units. + info: http://www. + info: https://www.youtube.com/
    trampa mortal” D.E.P.        casadelaculturaelsalvador.org/   watch?v=CZKxMXn3PZ4


    Maria Solà de Sellarès        Bou, Llort, Sagrera, Poma,      Edmundo Barbero
    (1899-1988) pedagoga i escriptora  Vidri, Bonet, Sagarra o Clarà són alguns  (1899-1982) actor i director de teatre,
    exiliada a El Salvador a l’any 1940 va  dels cognoms catalans provinents  republicà exiliat, que havia treballat amb
    dirigir l’Escuela Normal Femenina España  principalment de Sarral (Tarragona),  La Barraca de García Lorca i era actor
    a El Salvador (1940-45) on va impulsar  Lleida i Barcelona de persones que  en la companyia de Margarita Xirgú va
    la teosofia, la dansa, el teatre, la música  van emigrar entre finals del segle XIX i  ser el primer director de la Dirección
    i els principis renovadors de l’Escola  principis del XX a El Salvador. Gran part  General de Bellas Artes de El Salvador.
    Nova, sobretot els de caràcter més  van crear negocis i molts d’ells es van  Va produir l’obra Júpiter del dramaturg
    espiritualista.           vincular a comerços de ferreteria. Francisco Gavidia..

    Moronga               Maria en tierra de nadie      Los migrantes que no
    (Random House, 2018) obra de Horacio  film de Marcela Zamora és una mirada  importan
    Castellanos Moya, narra les experiències  sense precedents i íntima al viatge
    de José Zeledón i Erasmo Aragón,   irregular i extremadament perillós de  (Pepitas de calabaza, 2018) d’Óscar
    immigrants d’origen salvadorenc   tres dones salvadorenques als Estats  Martínez, detalla gran part de les
    als Estats Units. Tots dos van estar  Units, un punyent viatge, on troben  canallades a què són sotmesos els
    involucrats amb la guerrilla durant  la prostitució, el tràfic de persones, la  migrants centreamericans en el seu
    el conflicte armat i ara, són habitants  violació, el segrest i fins i tot la mort, a la  viatge al nord, un calvari de mesos i que
    d’aquesta era del “Big Brother”.   recerca d’una vida millor.     compta, a més, amb un final incert..

                                                      Nahuat  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12