Page 6 - NAHUAT_10_CAT
P. 6

La diàspora salvadorenca

    pel context de violència masclista i
    patriarcal. Conseqüentment, el flux
    migratori no s’ha aturat.


    Avui en dia, es calcula que una tercera
    part dels salvadorencs viuen fora del seu
    país. Als últims anys, segons dades del
    Ministeri d’Afers Exteriors, les persones
    salvadorenques que han marxat del país
    ho han fet majoritàriament per alguna
    d’aquestes quatre raons: econòmiques,
    desig de reunificació familiar, inseguretat
    i violència intrafamiliar. En concret, el
    58% afirma que el motiu de la seva
    marxa ha estat fugir de la violència.

    En el seu llarg viatge, els i les emigrants
    únicament tenen al seu costat les xarxes  El cercle viciós de les remeses
    de suport, un fort moviment social de
    protesta i resistència contra el racisme
    i l’exclusió conformat per milers de  Les remeses són les transferències  No obstant això, malgrat que moltes llars
    persones que anteposen la humanitat  corrents realitzades pels emigrants  depenen d’aquesta font d’ingressos, les
    als papers, la dignitat als diners, la vida a  salvadorencs que treballen en una altra  remeses no contribueixen de manera
    la violència. Però, amb elles no n’hi prou.  economia de les que se’ls considera  substancial a reduir la pobresa, doncs
                      residents. El Salvador va tancar 2020  s’inverteixen en el consum bàsic (un
    No es pot esperar més, es necessari  amb un rècord en remeses familiars,  92,3% en alimentació, habitatge,
    donar respostes al fenomen de    al rebre 5.918,6 milions de dòlars dels  educació o salut) i no permeten actuar
    l’emigració. Per una banda, acabar  seus emigrants, un increment del 4,8%  en la creació d’ocupació o en l’estalvi i,
    amb l’absència de l’estat de dret i al  respecte a 2019. El major emissor de les  així, únicament s’eternitza la situació de
    creixement de la inseguretat pública  remeses familiars és Estats Units (amb el  supervivència o de dependència.
    i la violència als països d’origen, cal  95.2%), el segueixen Canadà i Itàlia. Així,
    oferir oportunitats laborals i obrir nous  262 municipis de país, un 92%, va tenir  Qui realment s’enriqueix són els agents
    models socials en base als drets humans  un increment en la rebuda de remeses. empresarials, d’una banda els empresaris
    i la millora en camps com l’educació, la                 nord-americans que contracten mà
    sanitat, la seguretat o la justícia.  Les remeses, que sostenen l’economia  d’obra barata salvadorenca. No podem
                      dolaritzada de El Salvador, equivalen a  obviar que del total de migrants

    Per una altra banda, cal l’esforç  prop del 16% del seu producte intern  salvadorencs als Estats Units que envien
    coordinat dels diferents països (origen,  brut (PIB). Així, tot i que generen  remeses, el 52,9% es troba en situació
    trànsit, acollida) per acabar amb la  una economia artificial, ocupen un  irregular (sense documentació) i per
    mercantilització de la persona migrant  lloc important tant des de l’òptica  tant, abocats a l’explotació, a realitzar
    i les polítiques migratòries cada vegada  macroeconòmica donada la seva  treballs físics, mal pagats, sense mesures
    més restrictives que s’acompanyen de  magnitud en termes de PIB, com en la  de seguretat i/o d’alt risc. I de l’altra,
    forts operatius de control i vigilància  microeconòmica donat l’alt nivell de  aquells empresaris nord-americans que
    que criminalitzen a les persones pel  consum i el benestar de les famílies  exporten els seus productes de consum
    fet de moure’s a la recerca de noves  receptores. Així mateix, minoren els  a El Salvador i reingressen així els diners
    oportunitats o per escapar-se d’una  efectes negatius del dèficit comercial,  invertits.
    situació de perill. Cal acabar amb  serveixen en general per recaptar més
    l’estratègia de persecució, detenció i  impostos per l’efecte que tenen en el  Es genera així l’anomenat cercle viciós de
    deportació. És urgent i ja anem tard.  consum i també serveixen als governs  les remeses. / Max Olaya /
    / Marta Alcalde /          com a garantia per recaptar fons
                      addicionals.            + informació: Equipo Maiz


     T’agrada la revista Nàhuat?                Col·labora amb Huacal


    Si t’agrada, si us plau, fes que arribi al màxim de persones, ens  Ens vols ajudar? Les accions de HUACAL, ong de solidaritat amb
    encantaria !!! Si no t’agrada, que creus que hauríem de canviar  El Salvador, es fan realitat gràcies al suport de persones, admi-
     o millorar ? Pots escriure’ns amb els teus suggeriments o pro- nistracions i entitats, que ens donen suport. La teva contribució
        postes a: revistanahuat@huacalong.cat
                                és molt important: https://www.huacalong.cat/botiga/

  6  Nahuat
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11