Page 5 - NAHUAT_10_CAT
P. 5

La diàspora salvadorenca

    grans masses de població excedent.  pobresa, les guerres, les dictadures i les
                      desigualtats. Es considera que la primera  i a Catalunya
    Aquesta població, incapaç de vendre la  gran onada migratòria de salvadorencs
    seva força de treball en els seus països  es va produir el 1800, a la recerca d’or  Dels 7.600.065 habitants de Catalunya
    d’origen, es veu obligada a mobilitzar- a Alaska. A partir d’aquí, es van anar  un 13,6%, 1.082.099 persones, prove-
    se i a cercar desesperadament altres  succeïnt noves migracions, destacant  nen d’altres països. A Barcelona, amb
    mercats de treball, molt sovint recorrent  la construcció del Canal de Panamà a  1.636.762 habitants, hi ha 320.382
    a xarxes clandestines de tràfic de  principis del segle XX, on s’estima que  immigrants, el 19,57% de la població de
    persones. Per viatjar, han de ocultar-se  van abandonar el país prop de 40.000  la capital catalana.
    dels poderosos dispositius de vigilància  persones, moltes d’elles procedents
    de les fronteres i els controls migratoris,  del zona de Santa Ana. En les següents
    i recòrrer llargues distàncies en viatges  dècades la manca de terres i d’ocupació,
    extremadament perillosos. En aquest  així com de llibertats polítiques, va fer
    trànsit cap el nord, els abusos contra  marxar a milers de persones a Hondures
    els migrants, extorsió, maltractaments i  (a treballar les plantacions de banano),
    abusos sexuals, comesos principalment  Estats Units o Mèxic.
    per bandes criminals i traficants es
    multipliquen, mentre la corrupció  La violència governamental dels anys
    vinculada al crim organitzat es veuen  ’70 va significar l’exili de centenars de
    afavorides per la manca de resposta dels  compatriotes i la guerra va originar un
    governs mexicà i estatunidenc. L’any  flux migratori massiu especialment cap  A Catalunya a l’any 2020 hi ha 6.215
                                         salvadorenys/es (58,5% dones i 41,5%
    2008, Jorge Bustamante, Relator Especial  a Estats Units i Canadà (més de 500.000  homes) empadronats, amb un aug-
    de l’ONU sobre els Drets Humans dels  persones), encara que també es va  ment important que frega el 20% res-
    Migrants, ja va posar en evidència  estendre a altres països com Austràlia,  pecte anys anteriors. A la província de
    la intervenció de les organitzacions  Suècia, Mèxic, Itàlia o Espanya. La gran  Barcelona són 5.670 persones mentre
    criminals en els abusos contra migrants  majoria impulsats per la pobresa i la  que a Girona són 299, a Tarragona 200 i
    a Mèxic que comprenien no només   manca d’oportunitats de millorar les  a Lleida, 46.
    l’extorsió i els abusos sexuals, sinó  condicions de vida de la seva família;
    també delictes com el enganche forçat  factors agreujats per la violència extrema  Les deu ciutats on hi ha més comunitat
    de joves migrants a les pandilles, el  de la guerra civil i la brutal repressió  salvadorenca empadronada són: Bar-
    segrest sistemàtic a canvi del pagament  instrumentalitzada per l’exèrcit i els  celona amb 2.131 persones (el 39,35%
    de rescat per part dels seus familiars  grups paramilitars àmpliament recolzada  del total de la diàspora salvadorenca a
    i el segrest de dones, nenes, nens i  pel govern dels Estats Units.    Catalunya), l’ Hospitalet de Llobregat
                                         amb 1.027 persones (18,47%), Santa
    adolescents migrants per a la tracta amb                  Coloma de Gramenet amb 277 perso-
    fins d’explotació sexual.      Un cop finalitzada la guerra, les   nes (4,89%), Badalona amb 255 (4,5%),
                      lleis d’amnistia de 1992 i 1993 a El  Cornellà de Llobregat amb 159 (2,8%),
    El mercat de treball als Estats Units  Salvador van garantir la impunitat  Rubí també amb 159 (2,8%), Terrassa
    atrau aquests persones sense papers  dels perpetradors de les violacions  amb 151 (2,66%), Mataró amb 112
    cap als seus segments més baixos: el  generalitzades           (1,98%), Esplugues de Llobregat amb
    treball agrícola, domèstic, la construcció  als drets humans durant la guerra civil,  103 (1,82%) i Sabadell amb el mateix
    o els serveis. Es tracta d’una mà d’obra  i així, l’esperança per un nou període  número, 103 salvadorencs/es (1,82%).
    particularment explotada, sense   i l’optimisme sobre una convivència
    condicions per organitzar-se ni reclamar  social pacífica, no va poder ocultar  A la ciutat de Barcelona, la població
    drets laborals o socials. Al no tenir les  la creixent desigualtat, la manca  salvadorenca es troba distribuïda d’una
    condicions mínimes de ciutadania   d’ocupació, la renúncia a les reparacions,  manera força generalitzada en la majo-
                                         ria dels districtes de la ciutat, però amb
    són fàcilment deportables. Com a   la liberalització dels mercats o la  major nombre a Horta-Guinardó (382),
    indocumentats poden ser expulsats  privatització de les empreses públiques,  Nou Barris (381), Sants- Montjuïc (276),
    en qualsevol moment no només de   on les dinàmiques de l’economia    Eixample (261) i Sant Andreu (234).
    la feina, sinó del país. La seva vida es  capitalista de mercat s’imposen
    converteix així, en una continua carrera  brutalment, tot just esmorteïdes  Altres dades indiquen que aquest
    per sobreviure, per resistir.    per mecanismes compensatoris i un   nombre darrerament s’ha incrementat
                      sistema de seguretat social que deixen  exponencialment. Per tant, extraofi-
    La migració salvadorenca       abandonats a amplis sectors de la   cialment, es calcula que pot haver una
                      societat, entre ells, els i les joves i les  comunitat més amplia que pot arribar
    Des d’abans del segle XX, l’emigració  dones. Situació que es veu agreujada  fins a les set mil o set mil cinc-centes
    de salvadorencs i salvadorenques, s’ha  pels estralls de l’huracà Mitch (1998) i  persones emigrades d’aquest país a tot
    anat generant a causa de l’existència  dels terratrèmols (2001), per la violència  Catalunya.
    de diversos factors, entre ells: la  de les maras i en el cas de les dones,
                                         *dades INE i IDESCAT 2020*

                                                      Nahuat  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10