Page 4 - NAHUAT_10_CAT
P. 4

La diàspora salvadorenca
                                      Frontera de Mèxic amb Estats Units / Tomas Castelazo
    Un lloc en el món, la migració salvadorenca    Finals de juny del 2019, dilluns, el diari  “tolerància zero” fent que les caravanes,  inhumanes, sense sabó ni roba neta,
    mexicà La Jornada obre les notícies  un fenomen que va moure durant l’any  amb només una dutxa al mes, en absolut
    amb una imatge que en poques hores  2019 a centenars de centreamericans,  abandonament. El grau de vulnerabilitat
    copsarà a la població centreamericana  no poguessin aconseguir el seu principal  fou extrem i, en molts casos, el dany
    i es viralitzarà arreu del món. Un pare  objectiu, arribar als Estats Units, i  serà irreparable. Fa pocs dies, al febrer
    i una filla de vint-i-tres mesos, Óscar  acabessin ancorades a Mèxic. Famílies  del 2021, es començava a desmantellar
    Martínez i Angie Valeria, salvadorencs,  senceres, empleades domèstiques, joves  el campament de Matamoros gràcies
    jeuen cap per avall en aigües poc  agricultors, persones sense recursos.  a l’arribada de Joe Biden al poder i
    profundes a la riba del Riu Bravo. L’home  Alguns, setmanes desprès van haver  l’obertura de la frontera estadounidenca
    amb la seva camisa negra pujada fins  de tornar a El Salvador per a viure en  als seus habitants. Un gest simbòlic que
    el pit amb el cap de la nena ficada dins.  les mateixes precàries condicions que  omple d’esperança a milers de persones.
    El petit braç de la nena està enredat al  abans del viatge. D’altres, van acabar al
    voltant del seu coll, suggerint que es  campament de Matamoros (Tamaulipas)  El camí cap el somni nord-americà
    va aferrar al seu pare en els seus últims  a pocs quilòmetres de la frontera
    moments. De nou, la frontera entre Estat  amb Texas, on dues mil persones van  La migració és una realitat que organitza
    Units i Mèxic ha estat un viatge mortal  malviure en condicions força penoses,  la vida de milions de persones a Amèrica
    per als que el volen arribar al Nord.  agreujades per la pandèmia, malgrat  Central. Si a nivell mundial, la migració
                      els esforços de les organitzacions  s’estima en un 3 %, a Amèrica Llatina,
    En poques hores, venen les mostres de  humanitàries.          en un 6%, en el cas de Centreamèrica
    condol. El govern salvadorenc a través                  està entre un 12 i un 14%, quadruplicant
    del seu recentment nomenat president  Finalment, centenars d’infants i  les estimacions internacionals. Als
    Nayib Bukele mostra el dolor de tot el  joves, separats de les seves famílies,  països més pobres, les expulsions són
    país per la tragèdia: “És la nostra culpa.  romanen mesos tancats en centres de  provocades per l’expropiació dels petits
    No hem pogut proporcionar res. Ni un  detenció, instal·lacions sense cap mena  camperols, la imposició de mega-
    treball decent, ni una escola decent.  de condicions bàsiques mínimes de  projectes d’infraestructura i mineria,
    Hem de concentrar-nos en millorar el  salubritat, alimentació o cures. L’any  la degradació de l’entorn i el saqueig
    nostre país i fer del nostre país un lloc on  2020, encara no s’havien pogut trobar  de recursos naturals. L’impuls de
    migrar sigui una opció, no una obligació”.  els familiars, presumiblement deportats,  polítiques econòmiques neoliberals i la
    Mentre, el govern de Donald Trump  de 585 infants que desprès de dos anys  globalització han arrasat amb les seves
    continuava amb la seva política de  continuaven sobrevisquen en condicions  economies provocant la formació de


  4  Nahuat
   1   2   3   4   5   6   7   8   9