Page 2 - NAHUAT_10_CAT
P. 2

Editorial


          Índex                           Paraules al vent


    • Editorial .................................................... 2 “Nací en la plenitud de un mediodía, por marzo
    • Paraules al vent ..................................... 2  vegetal y alucinado, con sol en las pupilas, sol
    • En reconeixement ................................ 3    rosado, vuelto sangre en niñez de profecía ”
    • Actualitat ................................................ 3
    • La diàspora salvadorenca ................. 4       LILIAN SERPAS (San Salvador, 1905-1985). Escriptora,
    • Sabies que ............................................... 9 poeta i periodista. Integrant del grup d’intel·lectuals
    • Descobrint El Salvador ....................10       ”La peña literaria”. Autora de Urna de ensueños (1927),
    • Punt de llibre .......................................11 Nácar (1929), Huésped de la eternidad (1949), La flauta
                                   de los pétalos (1951), Girofonía de las estrelles (1970) y
    • Entrevista ...............................................12 Meridiano de orquídea y niebla (1982).    Posem els drets de les dones migrants al centre
    Van sortir de casa seva, van deixar els  d’anys d’esforç, han aconseguit donar  Volem alçar la veu demanant la derogació
    fills al seu país per cuidar els d’altres. No  estabilitat a la seva família i pensen, per fi,  de la Llei d’Estrangeria i exigint una
    van veure envellir als seus pares perquè  a retornar, però els lustres d’esforços físics  llei de gestió dels processos migratoris
    estaven cuidant als pares d’altres persones  passen factura. Algunes han creat la seva  respectuosa amb els Drets Humans i de les
    a 9.118 quilometres de distància, van  pròpia família a Espanya i els seus fills han  dones, així com una llei integral contra el
    pujar a un vol i van baixar de l’avió sense  crescut aquí. Des de Huacal entenem la  racisme i totes les formes de discriminació.
    ser ciutadanes del país que trepitjaven per  migració com un fenomen històric i com  Sol·licitem la clausura de manera urgent
    primera vegada. Ningú els hi va preguntar  un dret humà. També, ho entenem com un  de tots els Centres d’Internament per
    de què treballaven o què feien i la majoria  tema íntimament lligat al desplaçament  Estrangers en situació irregular (CIEs), que
    dedicarà els millors anys de la seva vida a  forçat, en el qual les dones són les víctimes  s’abandoni definitivament els programes
    treballs en precari. Algunes, perdran al seu  més freqüents i les que habitualment  de deportacions, que s’agilitzin els tràmits
    pare o la seva mare i no podran anar al seu  menys atenció han rebut de part de  de les persones en estança i residència
    país a enterrar-los perquè no poden tornar  tot els estats i també, del salvadorenc.  i que es dugui a terme un nou i urgent
    després sense papers. D’altres, guanyaran  Volem denunciar les polítiques restrictives  procés de regularització de totes les
    en autonomia i independència personal  de la Unió Europea i la necessitat de  persones residents a l’Estat espanyol.
    i econòmica i ja no es veuran en cor de  replantejar els programes i polítiques a  Per dignitat, per justícia, pels drets de
    posar-ho tot en risc retornant a les seves  favor de les dones que es veuen obligades  les dones, pels drets de tothom. / Rosa
    comunitats d’origen. Les menys, després  a abandonar-ho tot i fugir del seu país.  Sànchez Girona /

                       Rosa Sánchez Girona, directora.  Per a més informació i col·laboracions:


                       Han col·laborat en aquest número:  Informació i consell de redacció:
                       Marta Alcalde, Eduard Balsebre, Cynthia  revistanahuat@huacalong.cat
                       de Cortez, Cristina Estrada, Alejandra
                       Gómez, Israel Hernández, Francisco  Publicitat i anuncis :
                       Mena Sandoval, Max Olaya, Esperanza  publicitat@huacalong.cat
                       Pérez, Roc Pons, Fina Rubio i Robert
                       Soro.               Dades de contacte
                                        c. Cuba, 2 08030 Barcelona (Espanya)
    Nàhuat. Revista de solidaritat    Volem agrair especialment per la  web: www.huacalong.cat
    amb El Salvador és la revista de   cessió d’ús de les imatges a UNICEF  revista: https://www.huacalong.cat/
    Huacal, ong de solidaritat amb    Mèxic (portada), a l’Escola Amparo  revista-nahuat/
    El Salvador             Casamalhuapa (pàg. 3), a Tomas   telèfon: +34 636971660
                       Castelazo CC (pàg. 4), a Eddie Perez  @huacal_ong
    Número 10              CC (pàg. 7), a Jerry Glaser CC i a Carlos
    Març 2021              Cañas Dinarte (pàg. 8) a AFROOS  Huacal no es fa responsable de les
    Publicació gratuïta.         (pàg. 10) i a Mujeres Salvadoreñas de  opinions expressades en els articles
    Edició en català i castellà     Barcelona (pàg. 12).        signats.


  2  Nahuat
   1   2   3   4   5   6   7