Page 10 - NAHUAT_10_CAT
P. 10

Descobrint El Salvador

    Una mirada a l’africanitat de El Salvador                                        en el departament d’Ahuachapán, on
                      Actualment, a l’imaginari i la memòria de  pobresa i injustícia afecta per igual a
                      bona part de la població salvadorenca,  indígenes, mulats o ladinos (no blancs), i
                      no hi ha hagut població d’origen africà a  on aquests assumeixen un compromís i
                      El Salvador, i quan n’hi ha, es refereixen  lideratge social i polític en la lluita contra
                      a ella com estrangers, assumint que  l’explotació.
                      la “negritud” és dels altres, del forani,
                      de l’aliè, del que “no és d’aquí”. Però la  En el relat, els mulats i negres són
                      realitat és tossuda i no es pot obviar  ebenistes, ferrers i cosidors, són els
                      que desenes de milers de persones  artesans que, al costat dels estudiants
                      provinents d’Àfrica van conformar el  i intel·lectuals, van jugar un paper
                      territori que avui es diu El Salvador,  crític en la política local i nacional des
                      convertint-se en el país de la zona  de 1880, conformant les bases de les
                      centreamericana on el mestissatge ha  organitzacions comunistes o sindicals. La
                      estat més gran.           resposta governamental a les demandes
                                        dels treballadors i camperols no és
                      Així, l’ascendència africana es veu  altra que el càstig i la repressió, que
                      reflectida tant en diverses celebracions  s’acompanya del frau i la manipulació
                      tradicionals com són el ball conegut  dels resultats de les eleccions municipals
    Per a la gran majoria de salvadorencs  com La Sebastiana o La negra señora  a principis de gener de 1932. Dies
    no existeixen i mai han existit persones  a Izalco (Sonsonate), la Danza de los  després, en una manifestació a la
    d’ascendència africana. No obstant  tabales a Ereguayquín (Usulután) que  Montañita i el Tortuguero, a prop
    això, l’últim cens nacional de població  es realitza en agraïment a San Benito de  d’Atiquizaya i Ahuachapán, els
    dut a terme el 2007 enumera a 7.441  Palermo vinculat a creences africanes, o  manifestants són aixafats per l’exèrcit,
    salvadorencs com a afrodescendents  la Sanjuaneada a Conchagua (la Unión)  massacrant centenars de persones,
    (0,13% de total). Així doncs, ningú pot  que treu a la llum la vestimenta típica  pagesos indígenes, afrodescendents i
    negar que des de fa 450 anys, El Salvador  de dones descendents africanes. Com  mestissos.
    pot ser considerat multicultural. Els  també es veu reflectida en els cognoms
    pobles originaris cuscatleques, a més  més abundants en barris de la capital,  Aquesta obra planteja una visió més
    de la presència d’europeus, van veure  com al barri La Vega o d’altres a prop  pluriètnica de la societat salvadorenca
    l’arribada d’africans, que principalment  de la parròquia Nuestra Señora de la  a principis de segle XX i visualitza
    van ingressar al territori en vaixell per un  Merced, que era on vivien a la fi de  juntament amb els testimonis indígenes
    dels ports de país, Acajutla (Sonsonate).
                      segle XVIII els esclaus de les famílies  la presència africana al país i en la seva
                      adinerades. Són cognoms relacionats  construcció social.
    Des de la invasió d’Amèrica Central, la  a l’activitat econòmica a la qual es
    presència africana a l’actual territori  dedicaven com Curador, Abanera,  Durant les següents dècades de segle
    salvadorenc pot documentar-se a partir  Custodia, Casero, Cargadora, però també  XX s’estén un mantell de silenci sobre
    de diverses fonts. Durant tot el període  a les característiques ètniques com  els afrodescendents salvadorencs i no
    colonial gent esclavitzada i els seus  Chula, Prieto, Moro, Mulato, Mulata,  serà fins a principis de segle XXI, quan
    descendents, van deixar una empremta  Colocho, Colocha o Moreno. També,  de la mà de figures de l’antropologia
    imprescindible en la societat i la cultura  l’ús del terme panun o panunes en  com Marielba Herrera o Heriberto
    de la capital. A partir de 1870, el projecte  Atiquizaya (Ahuachapán) per referir- Erquicia, neix un actiu moviment
    de nació dels governants salvadorencs  se als afrodescendents és un residu  organitzatiu que comença a vetllar
    i les èlits intel·lectuals i econòmiques  lingüístic que fa referència al poble africà  pel reconeixement i apoderament de
    van procurar la tasca d’homogeneïtzar  banun de Senegàmbia (actual Senegal). la comunitat a El Salvador impulsat
    les diferències ètnic-culturals de les                  per AFROOS (Afrodescendientes
    poblacions de l’incipient Estat.
                      El 1947 es publica a Mèxic la novel·la  Organizados Salvadoreños), en el qual
                      Cafetos en flor de l’escriptor salvadorenc  participen figures com Ana Yenci Lemus
    Les polítiques racistes de finals de segle  Miguel Ángel Ibarra, on es narra la vida  o l’artista Carlos Lara. El 29 d’agost és
    XIX que es van estendre durant dècades,  d’un activista sindical afrodescendent  el Dia Popular de la Afrodescendencia
    van minimitzar i negar l’existència  d’Atiquizaya i la seva participació en  Salvadoreña, amb la finalitat d’explicar
    de l’africanitat. A inicis de segle XX,  l’aixecament de 1932. Ibarra narra la  la història invisibilitzada de la comunitat
    els discursos dels intel·lectuals més  infantesa i joventut de Jorge Ibáñez,  afrodescendent de El Salvador.
    influents expressaven que el progrés  el negre, una infantesa submergida
    del país arribaria quan aquestes ètnies  en una cultura militaritzada i violenta  / Eduard Balsebre /
    estiguessin fusionades.

  10  Nahuat
   5   6   7   8   9   10   11   12